درباره ماbreadcrumb separatorآشنایی با بانک سپهbreadcrumb separatorسند راهبردی

ارزش ها و اصول حاکم بر بانک مهر اقتصاد

 

  پایبندی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

  ترویج و توسعه فرهنگ قرض الحسنه

  مروج،‌ پایبند و متعهد به فرهنگ و تفکر بسیجی

  رعایت بانکداری اسلامی

  مشتری‌مداری و حفظ کرامت آنها

  قانون‌مداری

  مسئولیت اجتماعی (درست‌کاری، اعتماد، مسئولیت‌پذیری، حرفه‌گرایی، کارایی و اثربخشی و پاسخ‌گویی

  پیشرو بودن در ارائه خدمات به جامعه هدف و آحاد ملت

  اعتقاد به سرمایه انسانی شایسته

  به کارگیری علوم و فناوری روز

  خودباوری، پویایی و بالندگی

  تفکر راهبردی

  دانایی محوری

  کیفی سازی اقدامات

  بهره‌گیری از خرد جمعی (‌مدیریت مشارکتی)

طراحی سایت