طراحی سایت
  گروه حساب هاbreadcrumb separatorسپرده های سرمایه گذاریbreadcrumb separatorرویان مهر
سپرده سرمایه گذاری رویان مهر

سپرده سرمایه گذاری رویان مهر

  تعریف :

سپرده سرمایه‌گذارى، سپرده‌ای است که مشتریان حقیقی و حقوقی گرامی منابع مالی خود را به قصد سرمایه‌گذارى نزد بانک سپرده گذاری می نمایند و بانک را در به کارگیرى و استفاده از سپرده طبق مقررات پیش‌بینى شده در قانون عملیات بانکى بدون ربا وکیل و وصی خود قرار مى‌دهند و از دریافت سود علی الحساب به صورت ماهانه بهره مند می شوند.

انواع سپرده هاى سرمایه گذاری در بانک مهر اقتصاد :

- سپرده سرمایه‌گذارى روزشمار

- سپرده سرمایه‌گذارى بلند مدت 1 ساله


سپرده سرمایه‌گذارى رویان مهر روز شمار :

سپرده سرمایه‌گذارى روز شمار به سپرده‌هایى گفته مى‌شود که حداقل براى مدت یک ماه کامل نزد بانک باقى می ماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ تعیین شده براى افتتاح حساب کمتر نباشد.

شرابط سپرده گذاری :

ملاک محاسبه سود سپرده‌هاى سرمایه‌گذارى کوتاه مدت حداقل مانده در روز است.

به منظور تعلق سود به سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، موجودی حساب همواره باید معادل یا بیشتر از حداقل مبلغ تعیین شده باشد.

- درحال حاضر حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و محاسبه سود، ۱.0۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

- برای روز افتتاح حساب، سود در نظر گرفته می‌شود.

- برای روز بستن حساب، سود در نظر گرفته نمی‌شود.

- سن قانونى برای گشایش این حساب ۱۸ سال تمام است.

- برداشت، واریز، ابطال، انسداد حساب و مبلغ،  در همه شعب ممکن است.

شرایط سپرده

عنوان

ردیف

1.000.000 ریال

حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب

1

1.000.000 ریال

حداقل مبلغ سپرده برای بهره مندی از سود

2

1 ماه

حداقل مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از سود

3

10% سالانه

نرخ سود علی الحساب

4

ماهانه

پرداخت سود

5

دارد

امکان دریافت و پرداخت

6

 


 

   سپرده سرمایه گذاری یکساله رویان مهر:

سپرده سرمایه گذارى بلندمدت سپرده‌اى است که مشتریان حقیق و حقوقی باید براى مدت یک سال نزد بانک باقى سپرده گذاری نمایند و مبلغ سپرده از مبلغ تعیین شده براى افتتاح سپرده کمتر نباشد. بانک مهر استرداد اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را طبق قرارداد منعقده تعهد می نماید.

یکی از ویژگی های اصلی این سپرده این است که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم و در دستور کار قرار گرفتن کاهش تدریجی نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری همگام با نرخ تورم توسط بانک مرکزی ج . ا. ا ، به دلیل بلند مدت بودن ایندسته از قرارداد ها، مشتریان عزیز نسبت به کاهش مکرر نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی مصون خواهند ماند.

شرایط سپرده گذاری :

- سن قانونى برای گشایش این حساب ۱۸ سال تمام است

- این نوع سپرده در صورت بستن حساب قبل از سررسید مشمول ضوابط و مقررات ویژه ای مى‌شود که مشتری باید به شرح مندرج در قرارداد مربوطه مورد آن را با دقت مطالعه و امضاء کند.

- تمدید این گونه سپرده‌ها براى مدت و مبلغ اولیه بر اساس شرایط و قوانین جاری امکان پذیر است.

- در صورت تمدید سپرده سرمایه‌گذارى بلندمدت، این سپرده به عنوان سپرده جدید تلقى و مشمول مقررات مربوط به سال تمدید مى‌شود.

- چنانچه تمام یا قسمتى از سپرده سرمایه‌گذارى بلندمدت زودتر از موعد مقرر از سوی سپرده گذار مطالبه شود، نرخ سود علی‌الحساب پرداختی به مشتری متناظر با مدت ماندگاری سپرده پس از کسر نیم درصد خواهدبود.

درصورت مطالبه مبلغ سپرده قبل از یک ماه کامل، به سپرده یا مبلغ مطالبه شده سود تعلق نمی‌گیرد.

انتقال سپرده‌هاى سرمایه گذارى بلندمدت و کوتاه مدت ویژه

شرایط سپرده

عنوان

ردیف

1.000.000 ریال

حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب

1

1.000.000 ریال

حداقل مبلغ سپرده برای بهره مندی از سود

2

1 ماه

حداقل مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از سود

3

15% سالانه

نرخ سود

4

ماهانه

پرداخت سود

5

ندارد

امکان دریافت و پرداخت

6