طراحی سایت
  وام و تسهیلاتbreadcrumb separatorطرح های با سپرده گذاریbreadcrumb separatorطرح مسدودی

     طرح مسدودی:

     طرحی است که طی آن مشتریان حقوقی با سپرده گذاری ثابت و بلند مدت،امکان اعطای وام قرض الحسنه4% به افراد نیازمند و کارمندان خود را طبق شرایط ذیل می یابند.

     شرایط طرح

ردیف

مبلغ سپرده

فرضی به ریال

دوره انتظار اولیه(ماه)

درصداعتبار بانک

کل مبلغ

اعتبار به ریال

حداکثر مدت

بازپرداخت

دوره مصرف

ثابت یا متغیربودن اصل سپرده

1

200.000.000

1 تا 3

100%

400.000.000

36 ماهه

1/12

کاملا مسدود

2

200.000.000

1 تا 3

50%

300.000.000

60 ماهه

1/6

کاملا مسدود

3

200.000.000

1 تا 3

80%

360.000.000

48 ماهه

1/9

کاملا مسدود

4

200.000.000

1 تا 3

30%

260.000.000

24 ماهه

1/12

حق برداشت متغیر

5

200.000.000

1 تا 3

بدون اعتبار

200.000.000

24 ماهه

1/12

حق برداشت کامل

6

200.000.000

1 تا 3

50%

300.000.000

24 ماهه

1/9

حق استفاده مجدد

7

200.000.000

1

بدون اعتبار

200.000.000

120 ماهه

استفاده مجدد

حق استفاده مجدد

    

Ø      حداقل مبلغ قرارداد این طرح 1.000.000.000 ریال

Ø      حداقل مبلغ وام قرض الحسنه 50.000.000 ریال

Ø      حداکثر مبلغ وام در حالت های اول تا ششم 500.000.000 ریال و در حالت هفتم 1.000.000.000 ریال