طراحی سایت
  وام و تسهیلاتbreadcrumb separatorطرح های با سپرده گذاریbreadcrumb separatorطرح مشارکت

طرح مشارکت

تعریف طرح

بانک به منظور تامین منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به صورت محدود و پس از اطمینان از توجیه اقتصادی، فنی مالی طرح ها اقدام به پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی، به میزان حداکثر 80 درصد پروژه اقدام می نماید

شرایط طرح

ردیف عنوان شرح

1

شرایط پرداخت تسهیلات مشارکت

1-مشارکت مدنی در امور احداث و تکمیل فعالیتهای ساختمانی

2-مشارکت مدنی در امور بازرگانی (داخلی و خارجی)

2

سهم الشرکه شریک

به میزان حداقل 20%مبلغ مورد مشارکت

3

حداقل مبلغ تسهیلات

10.000.000 ریال

4

حداکثر مبلغ تسهیلات

میزان توان پرداخت اشخاص بر اساس اعتبار سنجی و متناسب به هزینه باقی مانده پروژه

5

نوع تسهیلات

مشارکت تک مرحله ای

6

مدت بازپرداخت تسهیلات

به صورت یکجا سررسیدی (بازرگانی از 6 ماه تا 12 ماه احداث از6ماه تا 18 ماه)

طراحی سایت