طراحی سایت
  وام و تسهیلاتbreadcrumb separatorطرح های با سپرده گذاریbreadcrumb separatorطرح مهر نوین

طرح مهر نوین

تعریف

روشی است که شما مشتری گرامی، با سپرده گذاری در یک دوره معین ، علاوه بر دریافت سود علی الحساب 6% سالانه ، می توانید از تسهیلات عقود اسلامی نیز بهره مند شوید .

هدف از طراحی طرح مهر نوین

کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز کسبه و بنگاه های اقتصادی محترم، برای خرید دارایی ها (تجهیزات کسب و کار ، محل کسب و کار و ... )و یا دریافت خدمات ( اعم از تعمیر مسکن و خودرو ، هزینه درمان و...) طراحی شده است.

مزایای طرح مهر نوین

یکی از مزیت های اصلی طرح مهر نوین، علاوه بر دریافت سود علی الحساب 6% سالانه ، سپرده گذاری به صورت ثابت و شناور ( قابلیت دریافت و پرداخت )، برای بهره مندی از مبلغ تسهیلات کمتر با اقساط بیشتر و یا تسهیلات بیشتر با اقساط کمتر یا ترکیبی از دو روش می باشد .

ردیف مدت سپرده گذاری مبلغ سپرده مبلغ تسهیلات مدت اقساط
1 4 ماه 100.000.000 ریال 100.000.000 ریال 16
2 4 ماه 100.000.000 ریال 50.000.000 ریال 32
3 8 ماه 100.000.000 ریال 200.000.000 ریال 16
4 8 ماه 100.000.000 ریال 100.000.000 ریال 32

شناسنامه طرح مهر نوین

ردیف عنوان شرح
1 تاریخ اجرای سراسری طرح 1389/09/26
2 نوع سپرده سرمایه گذاری
3 قابلیت دریافت و پرداخت دارد
3 حداقل مبلغ سپرده گذاری 10.000.000 ریال
4 نرخ سود علی الحساب سپرده 6%
5 نرخ سود علی الحساب انصراف از دریافت تسهیلات 4%
6 حداقل مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز تسهیلات 4 ماه
7 حداکثر مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز تسهیلات 30 ماه
8 نسبت مبلغ تسهیلات به معدل سپرده 100%
9 حداقل مبلغ تسهیلات عقود اسلامی 50.000.000 ریال
10 حداکثر مبلغ تسهیلات عقود اسلامی 9.000.000.000 ریال
11 نرخ سود تسهیلات 16 %
12 حداقل مدت بازپرداخت اقساط 16 ماه
13 حداکثر مدت بازپرداخت اقساط 60 ماه
14 نوع تسهیلات عقود مبادله ای
15 نوع عقد مرابحه - فروش اقساطی

مراحل دریافت محصول

مشتری

  • مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد
  • درخواست افتتاح حساب در طرح مهر نوین

شعبه بانک

  • تشریح شرایط طرح مهر نوین
  • تعيين مبلغ تسهيلات قابل تخصیص به شما مشتری گرامی براساس موضوع معامله ، مبلغ سپرده گذاری، مدت سپرده گذاری و اعتبارسنجي اولیه

مشتری

  • افتتاح سپرده در طرح مهر نوین
  • پس از مدت تعیین شده برای سپرده گذاری ، ارائه مدارک مورد نظر بانک برای دریافت تسهیلات

شعبه بانک

  • اعتبارسنجی نهایی شما مشتری گرامی
  • پرداخت تسهیلات
  • واریز وجه تسهیلات به سپرده شما مشتری گرامی

مشتری

  • برداشت مبلغ تسهیلات و الزاماً مصرف در محل مورد نظر تعیین شده در پرونده تسهیلات برای رعایت مسائل شرعی
طراحی سایت