طراحی سایت
  اطلاع رسانیbreadcrumb separatorمناقصه و مزایدهbreadcrumb separatorمزایده های فعلی
 عنواندسته‌بندی تاریخ ایجادتوضیحات
1مزایده املاک استان گلستاناستان گلستاندانلود1396/08/10فعال
مزایده چهارمحال و بختیاریاستان چهارمحال وبختیاریدانلود1395/10/19خاتمه
مزایده املاک غرب استان تهرانتهران بزرگدانلود1395/06/13خاتمه
مزایده املاک شرق استان تهرانتهران بزرگدانلود1395/06/13خاتمه
مزایده املاک شرق استان تهرانشرق استان تهراندانلود1395/12/08خاتمه
مزایده املاک خوزستاناستان خوزستاندانلود1396/02/30خاتمه
مزایده املاک استان مرکزیاستان مرکزیدانلود1395/12/08خاتمه
مزایده املاک استان مازندراناستان مازندراندانلود1396/03/20خاتمه
مزایده املاک استان گیلاناستان گیلاندانلود1395/04/21خاتمه
مزایده املاک استان گلستاناستان گلستاندانلود1396/03/08خاتمه
مزایده املاک استان گلستاناستان گلستاندانلود1395/12/04خاتمه
مزایده املاک استان گلستاناستان گلستاندانلود1395/03/26خاتمه
مزایده املاک استان قماستان قمدانلود1395/03/26خاتمه
مزایده املاک استان قزویناستان قزویندانلود1395/08/26خاتمه
مزایده املاک استان فارساستان فارسدانلود1396/05/29خاتمه
نوبت اول مزایده املاک دفتر مرکزیتهراندانلود1395/06/14خاتمه
مزایده املاک استان سیستان و بلوچستاناستان سیستان و بلوچستاندانلود1395/10/14خاتمه
مزایده املاک استان سمناناستان سمناندانلود1395/08/26خاتمه
مزایده املاک استان زنجاناستان زنجاندانلود1395/05/27خاتمه
مزایده املاک استان خوزستاناستان خوزستاندانلود1395/11/16خاتمه
مزایده املاک استان خوزستاناستان خوزستاندانلود1396/06/26خاتمه
مزایده املاک استان خراسان شمالیاستان خراسان شمالیدانلود1395/10/29خاتمه
مزایده املاک استان خراسان رضویاستان خراسان رضویدانلود1396/06/27خاتمه
مزایده املاک استان خراسان رضویاستان خراسان رضویدانلود1395/05/27خاتمه
مزایده املاک استان خراسان رضویاستان خراسان رضویدانلود1395/10/19خاتمه
مزایده املاک استان بوشهراستان بوشهردانلود1395/03/26خاتمه
مزایده املاک استان اصفهاناستان اصفهاندانلود1395/11/06خاتمه
مزایده املاک استان اصفهاناستان اصفهاندانلود1395/11/06خاتمه
مزایده املاک استان اردبیلاستان اردبیلدانلود1395/10/29خاتمه
مزایده املاک استان اردبیلاستان اردبیلدانلود1396/03/27خاتمه
مزایده املاک استان آذربایجان غربیاستان آذربایجان غربیدانلود1395/04/06خاتمه
مزایده املاک استان سمناناستان سمناندانلود1395/06/07خاتمه
نوبت دوم مزایده املاک دفتر مرکزیتهراندانلود1395/09/21خاتمه