طراحی سایت
  درباره ماbreadcrumb separatorآشنایی با مهر اقتصادbreadcrumb separatorهیات مدیره

هیات مدیره


مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
دکتر غلامحسن تقی نتاج
22566825
عضو هیات مدیره
یوسف مرتضائی
22566825
عضو هیات مدیره
دکتر مهدی ابراهیمی
22566825
عضو هیات مدیره
حامد هیئت داودیان
22566825

عضو هیات مدیره
مجید رحیمی
22566825
طراحی سایت